Komisija šodien, 10. oktobrī izskatīja un vienbalsīgi atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotā likumprojekta “Grozījumi Civillikumā” (Nr. 331/Lp14) un likumprojekta “Grozījumi Notariāta likumā” (Nr. 332/Lp14) (turpmāk – Likumprojekti) virzību Saeimā pirmajā lasījumā.

Likumprojekti izstrādāti pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas un pamatojoties uz Tieslietu ministrijas pasūtīto pētījumu “Civillikuma Mantojuma tiesību daļas tiesiskā regulējuma problēmjautājumi un to modernizācijas nepieciešamība", kuru veica Latvijas Zvērinātu notāru padome, kā arī Tieslietu ministrijas pastāvīgās darba grupas Civillikuma mantojuma tiesību daļas grozījumu izstrādei mantojuma tiesību ekspertu secinājumiem un dažādām tiesas judikatūras spriedumos paustajām atziņām.


Likumprojekta “Grozījumi Civillikumā” mērķis ir modernizēt un pilnveidot Civillikuma otrās daļas “Mantojuma tiesības” regulējumu. Likumprojektā iekļautie risinājumi, cita starpā, paredz pilnveidot mantojuma pieņemšanas sistēmu, padarot to noteiktu un paredzamu, noregulēt mantinieku atbildību pret mantojuma atstājēja kreditoriem, pilnveidot regulējumu attiecībā uz kreditoru prasījumu apmierināšanas kārtību, kā arī citus uzlabojumus.

Savukārt Likumprojekta “Grozījumi Notariāta likumā” mērķis ir salāgot Notariāta likuma regulējumu ar Civillikuma regulējumu, kas tiek pilnveidots mantojuma tiesību reformas ietvaros.

Komisijas sēdē Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska komisiju iepazīstināja ar ministrijas sagatavoto prezentāciju par mantojuma tiesību reformu, vienlaikus norādot, ka piedāvātās izmaiņas ir gan nozīmīgas, gan konceptuālas.

Mantojuma tiesību reformas galvenā būtība ir modernizēt mantojuma tiesību regulējumu un pielāgot to mūsdienu civiltiesību tendencēm, kā arī risināt praksē konstatētos problēmjautājumus. Likumprojektos paredzētās izmaiņas un ieguvumi:

 - Galvenā novitāte – mantinieku ierobežota atbildība mantotas mantas apmēra apmērā
 - Uzlabota mantojuma pieņemšanas sistēma
 - Precizēta kreditoru pretenziju pieteikšanas kārtība
 - Mantojuma aizgādnības procesa atvieglošana
 - Risinātas praksē konstatētās problēmas mantojuma dalīšanā
 - Citi nepieciešamie uzlabojumi mantojuma tiesību regulējumā.


Likumprojekta “Grozījumi Civillikumā” anotācija pieejama šeit.

Likumprojekta “Grozījumi Notariāta likumā” anotācija pieejama šeit.

Komisijas 2023. gada 10. oktobra sēdes audioieraksts, protokols, Tieslietu ministrijas prezentācija un Latvijas Zvērinātu notāru padomes veiktais pētījums pieejams šeit.